Projekt: „Zefektivnění výrobního procesu LOUDA ALFORM“
Operační program: OPPIK
Program: Technologie - Výzva č. III

Název projektu Zefektivnění výrobního procesu LOUDA Alform
Předmět projektu Předmětem projektu je pořízení strojového vybavení nutného pro zajištění nárůstu výroby inovovaných sklářských forem a dalších speciálních zařízení vzešlých z výzkumných a vývojových aktivit družstva. Hlavními položkami nakupované technologie budou především CNC soustruh a 3D-5D frézy. Pořizovaná technologie je na špičkové úrovni. Zařazením této technologie do výroby dojde k rozšíření produktového portfolia, ke zvýšení produktivity i efektivity výroby, zvýšení konkurenceschopnosti firmy a možnosti získání dalších nových odběratelů..
Cíle projektu - zvýšení výrobních kapacit - zvýšení produktivity a efektivity výroby - vytvoření podmínek pro výrobu nově vyvíjených produktů - zvýšení tržeb a zisku společnosti - udržení stávajících a vytvoření 6 nových kvalifikovaných pracovních míst - zajištění hospodářského růstu firmy - zvýšení konkurenceschopnosti
Soulad s cíli programu OPPIK -Technologie Přínosy projektu - pořízení nového technologického zařízení s vyššími technickými a užitnými parametry - realizace projektu v hospodářsky slabém regionu - zvýšení konkurenceschopnosti firmy - udržení stávajících a vytvoření min. 6 nových pracovních míst - růst tržeb o 20% v letech 2017-2021 oproti výchozímu 2014 - rovný přístup při obsazování pracovních pozic - zvýšení produktivity a efektivity výroby
Pořizovaná technologie 3D fréza, 5D fréza,CNC soustruh, sloupový jeřáb
Termín 2017
Stručná charakteristika projektu

Projekt je postaven na nákupu moderní technologie, která výrobnímu družstvu LOUDA Alform umožní zvýšit produktivitu výroby a proniknout do nových zákaznických segmentů, především v oblastech výroby nástrojů a strojírenských produktů se středně vysokou technologickou náročností. Posílení výroby nákupem technologie s vyššími užitnými parametry umožní výrazně zvýšit konkurenceschopnost a objemy realizovaných tržeb.

Předmětem projektu je pořízení strojového vybavení nutného pro zajištění nárůstu výroby inovovaných sklářských forem a dalších speciálních zařízení vzešlých z výzkumných a vývojových aktivit družstva a zároveň pružně reagovat na neustále se zvyšující kvalitativní požadavky zákazníků. Hlavní položkou nakupované technologie budou především CNC obráběcí centra. Pořizované technologie jsou na špičkové úrovni, která je nutná pro výrobu s přesností v řádu 0,01 mm. Zařazením této technologie do výroby dojde k rozšíření produktového portfolia, ke zvýšení produktivity i efektivity výroby, zvýšení konkurenceschopnosti firmy a možnosti získání dalších nových odběratelů.

Projekt bude realizován v areálu družstva LOUDA Alform v Kolíně.. V rámci realizace projektu firma počítá se vznikem 6 nových specializovaných pracovních míst.

Realizace projektu zajistí firmě:
 • výrazné zvýšení výrobních možností
 • posílení pozice firmy na trhu
 • rozšíření produktového portfolia
 • zvýšení počtu odběratelů
 • zvýšení produktivity výroby
 • zvýšení obratu produkce o cca 20 % po ukončení projektu (2017-2021)
 • nárůst zisku
 • zvýšení flexibility v zakázkách
 • zvýšení konkurenceschopnosti
 • možnost dalšího rozvoje firmy

Projekt vychází ze stanovených firemních cílů a koresponduje s cíly programu OPPIK technologie.

Naše produkce se soustřeďuje především na oblasti:

 • konstrukce a výroby forem na sklo,
 • konstrukce a výroby lisovacích nástrojů a přípravků a
 • sériovou CNC výrobu přesných strojních dílů a naším cílem je plnit mezinárodně konkurenceschopné parametry těchto výrobků.

Dosáhli jsme již výrazné zlepšení díky realizaci minulých projektů, kdy jsme vybavili výrobní závod špičkovou technikou, avšak i přes naše další veškerá opatření v oblasti produktivity práce se nám jinak než pořízením dalších nových, špičkových technologií nemůže podařit postoupit dále v plnění požadavků našich zákazníků a v plném dosažení parametrů mezinárodní konkurence. Proto vedení společnosti rozhodlo o nákupu moderních technologií, které jsou předmětem tohoto projektu.

Předkládaný projekt je zaměřen na pořízení 4 ks strojně technologických zařízení:

 • 1 ks_3D fréza
 • 1 ks_5D fréza
 • 1 ks_CNC soustruh
 • 1 ks Sloupový jeřáb
 • 1 ks CSM software ESPRIT pro 5 osá frézovací centra

Realizací projektu dosáhneme zejména:

 • rozšíření kapacity provozovny a
 • následně zproduktivnění stávající výroby, které nám umožní proniknout do
 • nových zákaznických segmentů,
 • zvýšení konkurenceschopnosti
 • zvýšení prestiže a dobrého jména u odběratelů
 • snížení nákladů (na externí kooperace)
 • zvýšení produktivity
 • snížení odpadu v produkci snížením zmetkovitosti a návazně snížení spotřeby el. energie, emisí
 • zvýšení obratu produkce o nejméně 20% po ukončení projektu (2017-2021)

Zvýšíme naši konkurenceschopnost, objemy realizovaných tržeb a odstraníme technické bariéry pro přijímání některých specifických zakázek většího rozsahu.

Po realizaci projektu budeme schopni zlepšit našim zákazníkům možnost dodávek v požadovaném čase, a to včetně kompletního vývoje a vyhotovení kompletní výstupní dokumentace a opakovatelné výroby v přesnosti řádu 0.01 mm. Projekt vychází ze stanovených strategických cílů naší firmy a plně koresponduje s cíli programu Technologie.

Strategický cíl projektu:
Rozšíření produktového a odběratelského portfolia
Dílčí cíle projektu:
 • zvýšení výrobních kapacit
 • vytvoření podmínek pro výrobu nově vyvíjených produktů
 • zvýšení produktivity, efektivity výroby
 • zvýšení tržeb a zisku společnosti
 • zvýšení konkurenceschopnosti
 • udržení stávající zaměstnanosti
 • vytvoření nových kvalifikovaných pracovních míst

Technická specifikace projektu

Technologická zařízení, která jsou obsažena v navrhovaném projektu mají špičkovou technickou úroveň a kromě přesnosti a standardnosti produkce zajistí také zvýšení produktivity práce, neboť se zkrátí operační časy výroby.

Tím dojde k významnému zvýšení kapacity provozovny a zvýšení produktivity práce. Nezanedbatelným přínosem je určitě výrazné zlepšení hygienických podmínek pracovního prostředí provozovny snížením prašnosti.

Díky obchodním aktivitám se stále více daří získávat složitější zakázky s vysokou přidanou hodnotou. V těchto dodávkách je vysoký podíl prací, které je nutné provádět na přesných strojích.

Jelikož dosud nebylo ukončeno výběrové řízení, které proběhne v souladu s pokyny pro výběr dodavatelů a zákonem č. 137/2006 Sb., jsou jednotlivé technické parametry pořizovaných technologií uvedeny na základě předběžných poptávek žadatele.

1. CNC soustruh

Zařízení s vysokou tuhostí, vysokou přesností , který je schopen pružně zvládnout různé druhy obrobků. Umožňuje operátorům provádět obrábění různých obrobků od jednoduchých až po složité tvary opakovaně v přesnostech v řádu 0,01mm .

 • Min. obráběný průměr 350 mm
 • Min. vzdálenost hrotů 1200 mm
 • Min. vrtání vřetene 80 mm
 • Min. rozsah osy „Y“ ± 45 mm

2. 3D frézka

 • Pojezd osy X min. 1120 mm
 • Pojezd osy Y min. 680 mm
 • Pojezd osy Z min. 540 mm
 • Upínací plocha stolu min. 1390x740 mm
 • Nosnost stolu min. 1400 kg
 • Otáčky vřetene min. 14000 ot./min.

3. 5D frézka

 • Pojezd osy X min. 920 mm
 • Pojezd osy Y min. 830 mm
 • Pojezd osy Z min. 640 mm
 • Upínací plocha stolu min. 1180x840 mm
 • Nosnost stolu min. 3600 kg
 • Otáčky vřetene min. 20000 ot./min.

4. Sloupový jeřáb

 • Nosnost min. 1500 kg
 • Dosah ramene min. 4000 mm
 • Pojezdy a otáčení jeřábu elektrické

5. CAM Software ESPRIT pro 5 osá frézovací centra